Integritetspolicy

Integritetspolicy för Modern Betong AB

Dataskyddsförordningen, GDPR

Den 25 maj trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande hantering av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR är en ny dataskyddslag som ersätter personuppgiftslagen, PUL. Mycket är sig likt men kraven på den som behandlar personuppgifter har skärpts.

Integritetspolicy

Nedan beskriver vi vår integritetspolicy och om hur dina personuppgifter används, lagras och behandlas.

Personuppgifter som samlas in och behandlas

De personuppgifter som vi har om dig är de som du själv lämnat i e-post eller webbformulär vid beställning av våra tjänster eller/och varor. Det kan även vara uppgifter som lämnats i samband med vår marknadsföring, exempelvis mässor eller telefonkontakter. Vilken typ av personuppgifter som vi behandlar är beroende av vilka tjänster eller/och varor du beställt.

Hur behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det och endast när det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Exempel på personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och postadress samt IP-adresser.

Leverans av tjänster och varor och övrig kommunikation

En förutsättning för att vi ska kunna leverera aktuella beställningar av varor eller/och tjänster är att du förser oss med de personuppgifter som vi efterfrågar. Det är uteslutande för detta ändamål som vi behandlar dina personuppgifter. Vi kan också kommunicera med dig via e-post eller telefon, t ex om utbudet av våra tjänster och varor, om offertgivning, om användandet av våra tjänster och om uppdateringar, felavhjälpning och påminnelser.

Dela personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom Modern Betong och med underleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning. I vissa sammanhang anlitar vi underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster och varor till dig. Vi är dock fortsatt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som underleverantörer utför på vårt uppdrag. Underleverantörer får endast använda uppgifterna för det ändamål som vi anger.

Lagring av personuppgifter

Våra gallringsrutiner, både avseende e-postgallring, hårddiskgallring och annan registergallring följer anvisningar i GDPR. Så länge du är kund hos oss, och under ett år därefter sparar vi normalt dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för, alltså så länge som krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Uppgifterna kan komma att sparas längre om det krävs enligt lag, t ex enligt bokföringslagen eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Dina personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att alla uppgifter som vi behandlar skyddas från att obehörig får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till personuppgifter om dig och deras hantering är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Du kan när du vill ändra dina personuppgifter, få information om hur vi behandlar dem och för vilka ändamål och om hur länge vi sparar dem eller be om att bli borttagen från vårt/a register genom att kontakta oss.

Du kan när som helst (utan avgift en gång/år) vända dig till oss med en begäran om registerutdrag. Du bör i så fall tydligt ange vilken information du vill ta del av och begäran ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Vi kommer att skicka registerutdraget till din folkbokföringsadress. Du har också rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du gett oss för en viss behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Modern Betong AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in och som behandlas när du använder våra tjänster.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen utövar tillsyn över att GDPR efterlevs. Det är din rättighet att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte behandlats korrekt.

För ytterligare information om Dataskyddsförordningen, GDPR hänvisar vi till Dataskyddsinspektionen.

Uppdatering av integritetspolicy

Vi uppdaterar kontinuerligt vår integritetspolicy och en ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbsida.

I maj 2018

Modern Betong AB